Wettelijke vermeldingen

De vennootschap Buyerside SPRL (Avenue de l'Horizon, 32, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, TVA BE 0547.769.688) (hierna “de Vennootschap”) stelt onderhavig vertrouwelijkheidsbeleid voor.

Ze is telefonisch bereikbaar op +3227626400, via e-mail op info[at]buyerside.be en via de post : Avenue de l'Horizon, 32, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.

Vooraleer de Gebruiker een bestelling op de Site plaatst, verklaart hij dat hij kennis genomen heeft van onderhavig Beleid en dit aanvaard heeft (buyerside.be, blog.buyerside and advice.buyerside.be).

 

Bescherming van de persoonsgegevens

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van haar Klanten, meer bepaald hun naam, voornaam, e-mailadres, postadres, IP adres. Als de Gebruiker weigert om zijn persoonsgegevens mee te delen, zal hij geen bestelling op de Site kunnen plaatsen.

De Vennootschap gebruikt de persoonsgegevens van haar Gebruikers voor de volgende doeleinden: verzending van nieuwsbrieven over de producten en activiteiten van het Bedrijf, registratie aan informatiesessies georganiseerd door het Bedrijf, beheer van de klanten door middel van het contactformulier van de Website, verzending van een PDF over aankoopadvies voor de Klant. De verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract gesloten met de Consument, de onderhandelingen van nieuwe contracten en de legitieme belangen die door het Bedrijf worden nagestreefd.

De gegevens worden gedurende 10 jaar bewaard.

De gegevens worden verwerkt door de Vennootschap en door haar dienstverstrekkers die als onderaannemers handelen, zoals de hosting provider van de Site, Mailchimp.

De Vennootschap waarborgt dat ze alle nodige maatregelen treft om de persoonsgegevens te beschermen, hun integriteit en vertrouwelijkheid te bewaren en inzonderheid te voorkomen dat ze gewijzigd, beschadigd of verspreid worden bij onbevoegde derden.

 

Rechten van de Gebruiker

Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018, de Europese Verordening 2016/679 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft de Gebruiker het recht om zijn gegevens in te zien, alsook om hun wijziging, volledige of gedeeltelijke verwijdering of hun overdracht te eisen.

De Gebruiker verklaart dat zijn gegevens geldig en up-to-date zijn.

De Gebruiker kan zich ook verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens.

Deze schriftelijke verzoeken kunnen tot de Vennootschap gericht worden per mail (info[at]buyerside.be.be) of per brief naar het volgende adres: Avenue de l'Horizon, 32, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.

De klachten bij niet-naleving van het reglement kunnen tot de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (die vanaf 25 mei 2018 de Autoriteit Persoonsgegevens wordt) gericht worden op het e-mailadres commission@privacycommission.be.

 

Cookies

De Vennootschap maakt gebruik van cookies op de Site. Cookies zijn bestanden die op de harde schijf van de computer van de Gebruiker opgeslagen worden wanneer hij de Site raadpleegt. Ze worden gebruikt om het surfgedrag van de Gebruiker en de doeltreffendheid van de Site te verbeteren. Telkens als de Gebruiker de Site raadpleegt, verschijnt een schermpje waarin hem gevraagd wordt of hij de cookies aanvaardt. De Gebruiker zal geïnformeerd worden over de exacte doeleinden van de gebruikte cookies alsook over de mogelijkheid om de configuratie van zijn browser te wijzigen (door te klikken op de link in het scherm) om de cookies eventueel te weigeren.

Voor meer informatie over de cookies en hoe u ze kunt controleren: https://cookiesandyou.com/