Vastgoed: wat is er nieuw in 2019 ?

Een nieuw jaar betekent vaak nieuwe bestuursrechtelijke bepalingen. Hieronder vatten we kort samen wat er vanaf 1 januari 2019 allemaal verandert in de vastgoedsector. 

1. De mogelijkheid om btw toe te passen voor professionele verhuur.

Onder bepaalde voorwaarden zullen verhuurders btw kunnen toepassen wanneer het gaat om een verhuur voor professionele doeleinden: 

  • Middels het akkoord van beide partijen, verhuurder en huurder
  • Enkele voor nieuwe of gerenoveerde gebouwen en de bestaande opslagplaatsen.
  • Btw zal met terugwerkende kracht van toepassing zijn voor werken die na 1 oktober 2018 plaatsvonden;

2. De vereenvoudigde samenwoning met betrekking tot appartementsgebouwen

Op 1 januari 2019 is de nieuwe Wet op de Mede-eigendom in werking getreden. Dit leidt meer bepaald tot het volgende: 

=> Een versoepeling van de nodige meerderheden voor het nemen van beslissingen op algemene vergaderingen: 

  • Voor de uitvoering van werken in gemeenschappelijke delen: Meerderheid van 2/3 (in plaats van 3/4)
  • Voor wettelijk opgelegde werken (in overeenstemming brengen van de liften, brandveiligheid, ...):  Gewone meerderheid (in plaats van 3/4) 
  • In geval van afbraak of reconstructie: Meerderheid van 4/5 (in plaats van een absolute meerderheid)*

* Op voorwaarde dat deze tussenkomsten nodig zijn of de voorkeur genieten ten opzichte van een gewone renovatie. Eigenaars die zich verzetten tegen het project zullen hun perceel kunnen afstaan tegen vergoeding, voor zover de waarde van hun pand lager ligt dan hun aandeel in de kosten voor de werken.

=> De vereenvoudiging van het beheer van de mede-eigendom:

  • Voortaan zullen meer wijzigingen aan de statuten in het reglement van inwendige orde aangebracht kunnen worden en zal de tussenkomst van een notaris dus niet meer nodig zijn.  
  • Het reservefonds wordt verplicht voor woningen van 5 jaar of ouder. Iedere eigenaar zal er 5% van de gewone gemeenschappelijke lasten van het jaar tevoren op moeten storten. Deze bepaling kan evenwel afgewezen worden indien 4/5 van de eigenaars zich ertegen verzetten. 

=> De mogelijkheid om gedeeltelijke eigenaarsverenigingen op te richten:

Of het nu om een vleugel van een gebouw of om een bouwwerk gaat dat tot een groter geheel behoort, eigenaars zullen volledig zelfstandig kunnen beslissen wat ze doen met hun deel. 

3. Wordt de premieregeling uiteindelijk herzien? 

De Waalse regering wil tegen uiterlijk eind februari de nieuwe premieregeling invoeren, waarbij renovatie- en energiepremies samengebracht zullen worden. 

 

Raadpleeg het artikel op de website van L’Echo voor meer informatie. 

Artikel delen