De koper te goeder trouw van een niet-conform goed zal zich geen zorgen meer hoeven te maken op strafrechtelijk vlak, maar toch

Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft recentelijk de hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) voorgesteld. Die tekst bevat meer bepaald een nieuw element wat betreft stedenbouwkundige inbreuken: illegale handelingen en werken zullen voortaan na 10 jaar strafrechtelijk verjaren. Betekent dit dat men zich geen zorgen meer hoeft te maken bij de aankoop van een niet-conform goed? Het antwoord is "nee"!

Geen zorgen meer voor de koper die te goeder trouw handelt?
Tot dusver werd een koper te goeder trouw soms strafbaar gesteld enkel en alleen omdat hij de eigenaar werd van een gebouw waarin een derde reeds werken had uitgevoerd zonder toestemming. De koper zal zich hierover voortaan geen zorgen meer hoeven te maken indien hij het goed regulariseert binnen een redelijke termijn die ingaat vanaf het moment dat hij in kennis gesteld wordt van de inbreuk...
Personen die op het moment van de aankoop reeds op de hoogte waren van de onregelmatigheden met betrekking tot het goed zullen nog steeds strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Die inbreuk zal gedepenaliseerd worden na een periode van 10 jaar. Enkel voor de uitvoerder van de illegale werken zal deze verjaringstermijn niet van toepassing zijn.

Dit nieuwe BWRO is bedoeld om eigenaars aan te sporen om hun goed in overeenstemming te brengen met de normen alvorens het te koop aan te bieden. Het voorziet namelijk dat de rechtbank op verzoek van de koper te goeder trouw van een niet-conform goed zijn titel van eigendomsverkrijging nietig kan verklaren. 

Dit betekent dus niet dat werken die zonder vergunning uitgevoerd werden als regelmatig dienen beschouwd te worden. De administratieve toestand van het gebouw blijft onregelmatig! Concreet betekent dit dat:

  • de aanvraag van een regulariserende vergunning noodzakelijk blijft
  • de toepassing van administratieve boetes door de sanctionerend ambtenaar mogelijk blijft
  • de verplichting om de woning opnieuw in de staat te brengen zoals voorafgaand aan de inbreuk steeds opgelegd zou kunnen worden wanneer een vergunning geweigerd wordt voor de werken die in overtreding uitgevoerd werden.

Het blijft dus essentieel om zich bij een aankoop goed te laten bijstaan zodat kan nagegaan worden of aan alle stedenbouwkundige verplichtingen voldaan is alvorens u een verbintenis aangaat.

Een goede verstaander heeft maar een half woord nodig...!

 

Bron: http://monargent.lecho.be

Artikel delen