Een specifieke huurovereenkomst voor studenten in Wallonië

Een hervorming van de Waalse Huisvestingscode bedoeld om huurovereenkomsten beter aan het studentenpubliek aan te passen zou van kracht moeten zijn bij aanvang van het academiejaar 2017. Dit project geeft gevolg aan de grote vraag die uitgaat van de studentenverenigingen, namelijk om het begrip "studentenhuurovereenkomst" duidelijk te definiëren. Het Algemeen Eigenaarssyndicaat werd eveneens gehoord om te vermijden dat de hervorming als een rem op de verhuur van koten zou werken. Verhuurders zullen zich toch wat flexibeler moeten opstellen dan vroeger het geval was, zodat een beter evenwicht tussen eigenaar en huurder gevonden kan worden.

Een huurovereenkomst die "meer aangepast is aan het levensritme van studenten"
De duur van een studentenhuurovereenkomst zal in principe 12 maanden bedragen, maar de eigenaar en de huurder zullen onderling nog steeds kunnen overeenkomen dat het slechts om een periode van 10 maanden gaat. Doelstelling: studenten niet verplichten om onnodige huur te betalen tijdens de zomermaanden. 

Contractbreuk wordt eenvoudiger
Tegenwoordig kan een student zijn huurovereenkomst pas opzeggen wanneer er duidelijke en beperkte gronden toe zijn. De nieuwe wetgeving zal het mogelijk maken om de huurovereenkomst vroegtijdig te verbreken zonder motivering. Volgens deze bepaling zal de student drie maanden huur verschuldigd zijn aan de eigenaar, na betekening van een opzeggingstermijn van twee maanden. Deze vergoeding zorgt ervoor dat kleine verhuurders een zekere financieel evenwicht kunnen behouden. Het blijkt immers over het algemeen erg moeilijk te zijn om doorheen het jaar nog een nieuwe huurder voor een kot te vinden.

Tweede mogelijkheid van contractbreuk: de student beroept zich op een ernstige reden om zijn woning te verlaten. Denk maar aan een afwijzing van de inschrijving, het niet slagen voor een toelatingsproef of een vroegtijdig stopzetten van de studies. In dergelijke gevallen zal hij het contract kunnen verbreken zonder schadeloosstelling.

Dit hervormingsproject werd aangekondigd voor september 2017 in Wallonië. Op enkele dagen van het nieuwe academiejaar zou het zich echter nog in een pril stadium bevinden.

Artikel delen